Drukuj

 

Kim jest Rzecznik Praw Ucznia?

Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską w drodze tajnego głosowania. Rzecznik Praw Ucznia podejmuje przede wszystkim działania na rzecz zapewnienia uczniom warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju, poszanowania ich godności i podmiotowości. Stoi na straży praw ucznia, a w szczególności:

·prawa do bezpiecznej nauki,

·prawa do życia bez przemocy i poniżania,

·prawa do swobodnej i kulturalnej wypowiedzi,

·prawa do rzetelnej informacji,

·prawa do równego traktowania wobec prawa,

·prawa do swobodnego wyrażania swoich przekonań,

·prawa do stowarzyszania,

·prawa do prywatności,

·prawa do swobodnej myśli, sumienia i wyznania,

·prawa do składania skarg i wniosków.

 

I. Rola Rzecznika Praw Ucznia:

 

·propagowanie praw ucznia i dziecka,

·reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

·współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia,

·mediacja miedzy stronami konfliktu,

·doradzanie w sytuacjach konfliktowych,

·kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia oraz gromadzenie dokumentacji o przypadkach łamania jego praw,

·stanie na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, WSO, Konwencji o Prawach Dziecka,

·podejmowanie współpracy z Samorządem Uczniowskim, wychowawcami, dyrektorem szkoły w przypadku wystąpienia sporu,

·interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia i udzielanie pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania.

 

 

II. Podstawowe obowiązki Rzecznika Praw Ucznia:

·znajomość aktów prawnych dotyczących społeczności uczniowskiej,

·przyjmowanie skarg i wniosków uczniów na temat naruszeń ich praw,

·dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole,

·informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

·zajmowaniesięprzypadkami naruszania praw ucznia w szkole,

·mediacja między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia,

·wspomaganie działań uczniów podczas dochodzenia ich praw,

·kontrolowanie realizacji rozwiązania spraw spornych.

 

 

Każdy uczeń, który ma problem z nieprzestrzeganiem jego praw przez dowolny podmiot w szkole, lub problem natury osobistej, może zwrócić się bezpośrednio do rzecznika z przekonaniem, że jego autorytet i godność nie zostaną urażone. Dotyczy to również drugiej strony konfliktu.

 

III. Rzecznik Praw Ucznia przy wykonywaniu swoich zadań kieruje się:

 

·zasadą dobra ucznia - wszystkie działania podejmuje w najlepiej rozumianym interesie ucznia,

·zasadą równości - troszczy się o ochronę praw i dobro każdego ucznia,

·zasadą poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców – szanuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach .

 

IV. O czym uczeń wiedzieć powinien:

 

·uczeń ma prawo do składania skargi w przypadku naruszenia praw ucznia,

·skargi składa do szkolnego rzecznika praw ucznia,

·rzecznik powinien rozpatrzyć skargę nie później niż w ciągu 30 dni,

·uczeń nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi,

·wszelkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową,

·rzecznik praw ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka,

·podstawą działania rzecznika praw ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

 

V. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

 

·zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

·podjęcie mediacji ze stronami,

·zasięgnięcie opinii pedagoga ,

·wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

VI. Rzecznik Praw Ucznia może:

 

Szczegóły: Kategoria: Strona główna | Opublikowano: 06 maj 2015 | Odsłony: 3337