zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
§ 62.
Uczeń ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w Gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo.
3. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności.
4. Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
6. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
7. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
8. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.
9. Pomocy w przypadku trudności w nauce.
10. Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego.
11. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru, biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
12. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie Gimnazjum.
§ 63.
W przypadku nieprzestrzegania w szkole praw ucznia ma on prawo wnieść skargę w tej sprawie do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, rzecznika praw ucznia, a w dalszej kolejności do dyrektora Gimnazjum.
§ 64.
Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum, a zwłaszcza dotyczących:
1. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, należytego przygotowania się do nich, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie (np. nieuzasadnione rozmowy, samowolne wychodzenie z ławki, zaśmiecanie klasy, itp.); zasady zwalniania z przygotowania do lekcji określają kontrakty zawarte przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów z uczniami.
2. Przestrzegania zasad kultury współżycia oraz kultury osobistej w odniesieniu do nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów.
3. Przedstawienia w terminie 14 dni od momentu powrotu na zajęcia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna o uzasadnionej przyczynie nieobecności.
4. Dbania o odpowiedni do szkoły, jako miejsca pracy i nauki, wygląd:
a) okrycia zakładane na ciało nie mogą być przezroczyste, a w zestawieniu mają zakrywać cały tułów,
b) noszony ubiór nie może mieć nadruków, napisów, symboli prowokacyjnych lub obraźliwych,
c) codzienny ubiór szkolny ucznia powinien być czysty, skromny, niezagrażający bezpieczeństwu,
d) biżuteria, makijaż oraz wszelkie ozdoby powinny mieć dyskretny charakter,
e) włosy i paznokcie powinny być czyste i zadbane,
f) strojem galowym obowiązującym podczas uroczystości szkolnych i reprezentowania szkoły na zewnątrz jest biała bluzka / koszula oraz granatowa lub czarna spódnica, granatowe lub czarne spodnie,
g) podczas wyjazdów do teatru lub opery obowiązuje strój elegancki, odpowiedni do miejsca.
5. Noszenia na terenie szkoły identyfikatorów.
19
6. Przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:
a) podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych, które należy schować do plecaka,
b) poza zajęciami edukacyjnymi telefon może być używany,
c) nagrywanie dźwięku i obrazu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej,
d) zaginięcie lub kradzież telefonu lub innego urządzenia należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a za jego pośrednictwem, odpowiednim organom policji,
e) naruszenie przez ucznia powyższych zasad na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do depozytu-aparat z depozytu w sekretariacie odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.
7. Bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia;
8. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek oraz dobre imię Gimnazjum.
9. Za wartościowe rzeczy, zbędne w toku nauczania, szkoła nie odpowiada.
§ 65.
Zachowanie nagradzane:
1. Aktywna działalność w samorządzie klasowym i szkolnym.
2. Aktywna działalność w kołach zainteresowań.
3. Sukcesy w szkolnych oraz pozaszkolnych konkursach, zawodach sportowych, olimpiadach.
4. Działalność na rzecz środowiska lokalnego.
5. Pomoc osobom chorym, starym, słabszym.
6. Udzielanie pomocy innym uczniom.
7. Aktywny udział w uroczystościach szkolnych.
8. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
9. Aktywny udział w pracach na rzecz klasy i szkoły.
§ 66.
Nagrodami są:
1. Wyróżnienie ustne wychowawcy na forum klasy.
2. Wyróżnienie pisemne wychowawcy klasy w zeszycie uwag i pochwał.
3. Wyróżnienie dyrektora szkoły.
4. Wyróżnienie dyrektora na forum szkoły.
5. List pochwalny wysłany do rodziców.
6. Wyróżnienie rzeczowe dyrektora szkoły.
7. Świadectwo z wyróżnieniem, jeśli średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na koniec roku wynosi co najmniej 4,75 i ocena zachowania jest co najmniej bardzo dobra.
§ 67.
Zachowania podlegające karze:
1. Nagminne spóźnianie się na lekcje.
2. Nieusprawiedliwione nieobecności.
3. Brak zmiennego obuwia.
4. Brak obowiązującego stroju.
5. Używanie wulgarnych zwrotów, obraźliwych w stosunku do innych uczniów i osób dorosłych;
6. Umyślne niszczenie sprzętu szkolnego i wyposażenia szkoły.
7. Palenie papierosów, zażywanie narkotyków i innych substancji szkodliwych oraz spożywanie alkoholu pod jakąkolwiek postacią.
8. Przywłaszczanie cudzej własności.
9. Kłamstwa i oszustwa.
10. Poniżanie innych.
11. Wychodzenie w czasie zajęć bez zezwolenia poza teren szkoły.
12. Wychodzenie w czasie zajęć bez zezwolenia poza teren klasy.
20
13. Używanie przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów lub pracowników szkoły.
§ 68.
Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków uczniowskich wymienionych w § 67.
Stosowane kary i działania dyscyplinujące:
1. Upomnienie ustne wychowawcy klasy lub innego nauczyciela.
2. Upomnienie pisemne wychowawcy lub innego nauczyciela.
3. Upomnienie dyrektora szkoły.
4. Powiadomienie rodziców.
5. Rozmowa z uczniem odnośnie zachowania w obecności pedagoga, wychowawcy, rodzica, dyrektora i przedstawiciela samorządu.
6. Przeniesienie do innej klasy.
7. Rozmowa z funkcjonariuszem policji do spraw nieletnich.
8. Likwidacja skutków umyślnie wyrządzonej szkody, pokrycie kosztów naprawy szkody.
9.Na wniosek dyrektora przeniesienie przez Kuratora Oświaty do innej szkoły, w przypadkach, gdy zastosowane do tej pory kary okazały się nieskuteczne.
Szkoła zawiadamia rodziców (opiekunów) o zastosowanych karach z punktów 6 do 9 w trybie pilnym.
§ 69.
1. Uczeń może odwołać się od ustalonej kary do dyrektora szkoły sam lub za pośrednictwem rodzica, w formie pisemnej.
2. W ciągu 7 dni po wpłynięciu odwołania dyrektor konsultuje się z zespołem wychowawczym oraz wychowawcą klasy, do której uczęszcza uczeń i podejmuje ostateczną decyzję.

Facebook Like Box Slider