zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.
Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: - wiedzieć, co to są pochodne węglowodorów, wymienić je, - umieć zapisać wzory ogólne alkoholi i kwasów karboksylowych, - umieć wskazać i nazwać grupy funkcyjne: alkoholi i kwasów karboksylowych, - umieć zapisać wzór sumaryczny mając podany wzór strukturalny lub półstrukturalny pochodnej, - wiedzieć, co oznacza R- we wzorach ogólnych, - określić właściwości fizyczne alkoholu etylowego i kwasu octowego, - wiedzieć, że metanol i kwas mrówkowy to silne trucizny, - podać zastosowania metanolu (dwa) i etanolu (cztery), - podać gdzie występują kwasy: mrówkowy, szczawiowy, mlekowy, masłowy, cytrynowy, jabłkowy, octowy, - znać wzory: sumaryczne i strukturalne oraz nazwy systematyczne: alkoholu metylowego i etylowego, kwasu mrówkowego i octowego, - rozpoznać nazwy alkoholu i kwasu wśród nazw związków organicznych, - podać gdzie występują estry w przyrodzie, - wymienić zastosowania estrów, - znać wartościowość węgla w związkach organicznych, - wiedzieć, jakie związki chemiczne zalicza się do związków organicznych, - obliczyć masę cząsteczkową dowolnej pochodnej (kwasu, alkoholu, estru), - obliczyć zawartość procentową poszczególnych pierwiastków w cząsteczkach: kwasu, alkohole, estru. Na ocenę dostateczną uczeń powinien: - umieć wymagania na ocenę dopuszczającą, - umieć zapisać wzór ogólny estrów, - umieć wskazać i nazwać grupę funkcyjną estrów, - znać wzory: sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne oraz nazwy pierwszych pięciu kwasów i alkoholi w szeregach homologicznych, - znać nazwy zwyczajowe poznanych kwasów i alkoholi, - znać wzory sumaryczne i nazwy wyższych kwasów karboksylowych, - umieć wymienić właściwości chemiczne etanolu i kwasu octowego ( bez równań) - wiedzieć, że kwas oleinowy jest kwasem nienasyconym, uzasadnić, dlaczego, - wymienić właściwości fizyczne glicerolu, - znać wzór sumaryczny i nazwę systematyczną glicerolu, - wskazać wśród wzorów związków chemicznych wzory alkoholi, kwasów, estrów, - wiedzieć, że są alkohole mono- i polihydroksylowe oraz umieć podać przykłady takich alkoholi, - wykonać proste obliczenia związane ze stężeniem procentowym, - wiedzieć, co to są i do czego służą mydła, - zapisać równanie reakcji spalania (całkowitego, półspalania, niecałkowitego) alkoholu lub kwasu. Na ocenę dobrą uczeń powinien: - umieć wymagania na oceny niższe, - umieć zapisać wzory sumaryczne dowolnego alkoholu i kwasu mając podaną liczbę atomów węgla lub wodoru, - umieć zapisać wzór estru mając podaną jego nazwę, - napisać równania reakcji estryfikacji - mając podane nazwy substratów lub nazwę estru, - wytłumaczyć, dlaczego mimo grupy –OH odczyn alkoholu jest obojętny, - zapisać przebieg dysocjacji jonowej kwasu octowego i podać nazwy jonów, - znać zastosowania kwasu octowego, - umieć zapisać równanie reakcji otrzymywania mydła, - umieć zapisać równania reakcji kwasów z metalami, tlenkami metali oraz wodorotlenkami ( cząsteczkowo), - do doświadczenia przedstawionego za pomocą rysunku (schematu) zapisać obserwacje i wniosek, - wymienić właściwości fizyczne wyższych kwasów karboksylowych, - wymienić właściwości chemiczne alkoholi i kwasów karboksylowych, - wykonać obliczenia związane ze stężeniem procentowym, masą, gęstością i objętością roztworu. Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien: - umieć wymagania na oceny niższe, - umieć uzupełniać „luki” w równaniach reakcji chemicznych (nazwać produkty i substraty), - znać zastosowania gliceryny, - wiedzieć jak doświadczalnie wykryć alkohol (opisać doświadczenie), - wiedzieć, że wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego maleje rozpuszczalność w wodzie, zdolność do dysocjacji jonowej i aktywność chemiczna kwasów, - rysować wzory strukturalne estrów, - zapisać przebieg dysocjacji jonowej mrówkowego i podać nazwy jonów, - narysować wzór półstrukturalny wyższego kwasu karboksylowego, - opisać przebieg doświadczenia mającego na celu odróżnienie kwasu oleinowego od innych kwasów, - umieć opisać doświadczenia wykonywane lub oglądane w czasie lekcji, - wskazać we wzorze estru część pochodzącą od kwasu i część pochodzącą od alkoholu, - rozwiązywać zadania związane ze stechiometrią równań, - rozwiązywać zadania z działu podobne do tych z lekcji. Na ocenę celującą uczeń powinien: - zapisać wzory strukturalne, grupowe oraz nazwy estrów i alkoholi mając podany wzór sumaryczny w postaci CxHyOz, - zapisywać wzory alkoholi wielohydroksylowych na podstawie nazwy i odwrotnie, - zapisywać równania reakcji alkoholi z metalami, podać nazwy produktów, - zapisać przebieg reakcji hydrolizy estru, - wiedzieć jak odróżnić doświadczalnie alkohol monohydroksylowy od polihydroksylowego, - rozwiązywać b. trudne zadania, - napisać wzór i podać zastosowania glikolu etylenowego, - wykorzystywać posiadane wiadomości do rozwiązywania zadań problemowych.

Facebook Like Box Slider